ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Jelen adatkezelési tájékoztató a www.ribaorsifoto.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), egyes szolgáltatások igénybevétele és hírlevél kiküldése kapcsán személyes adatokkal beazonosított felhasználók önkéntesen megadott adatainak kezelésére és tárolására vonatkozik. A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért a jelen adatvédelmi tájékoztató a Weboldal használata előtt figyelmesen elolvasandó.

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet / GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)

ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: dr. Cserbák-Riba Orsolya Anna

Telefonszám: +36 70 525 9842

E-mail cím: ribaorsifoto@gmail.com

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak legteljesebb védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Weboldal látogatható bármilyen személyes adat megadása nélkül. Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel, azt az Adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén, vagy a Weboldal Kapcsolat menüpontjában teheti meg neve, e-mail címe, esetleg telefonszáma, illetve az üzenete megadásával. Az így küldött üzenet a ribaorsifoto@gmail.com címre érkezik. Az üzenet elküldésével Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő kapcsolatba lépjen vele a megkeresésével kapcsolatban.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, MÓDJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. Felhasználó e hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről Adatkezelő külön értesíti Felhasználót. 

A Weboldalon történő adatok megadására kizárólag a 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg az Adatkezelőnek. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Felhasználó felel. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége azon Felhasználó hozzájárulásának beszerzése, akinek a személyes adatait az Adatközlő részére megadta.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túlmenően személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az érintett hozzájárulása esetén továbbít, illetve kizárólag hatósági megkeresések esetén ad ki.

Adatkezelő a Weboldalon, illetve a közösségi oldalain az általa készített fotókat a Felhasználó hozzájárulása alapján jeleníti meg, további ügyfelek szerzése céljából.

Kezelt adatok köre: 

 • név, 

 • e-mail cím, 

 • telefonszám, 

 • számlázási / levelezési cím,

 • Adatkezelő által készített fotók.

Adatkezelés célja: 

 • kapcsolattartás, 

 • árajánlat adása, 

 • szerződések teljesítése, 

 • hírlevél küldése,

 • üzleti cél.

Az érintettek köre:

 • az Adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatba lépő vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi Felhasználó.

Az adatokat megismerő személyek köre: 

 • Adatkezelő munkatársai, közreműködői. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy további adatfeldolgozót (pl. könyvelő, tárhelyszolgáltató, stb.) vegyen igénybe.

Az Adatkezelővel történt kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. 

Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetőségét minden tőle telhető módon megakadályozza. Ennek ellenére Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy fentebb részletezett személyes adatok Weboldalon és levelezési fiókon keresztül történő megadása esetén az adatvédelem teljes mértékben az interneten nem garantálható. Az adatok jogosulatlan hozzáférésének fennállása esetén Adatkezelő nem felelős, sem az ebből keletkezett károkért.

STATISZTIKAI ADATOK GYŰJTÉSE

A Weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre, statisztikai célokból. Weboldal által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetők a http://www.google.com/analytics/ weboldalon.

COOKIE-K (SÜTIK) ALKALMAZÁSA

A Weboldalra látogatással minden Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. Amennyiben Felhasználó nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, azok letilthatók a Felhasználó által használt böngésző beállításaiban. A cookie-k tiltása esetén a Weboldal bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatók. 

Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Google Plus, Facebook, Pinterest) cookie-jait használja. A Google a cookie-k használatának letilthatóságát a Hirdetésbeállításokban (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) teszi lehetővé. Felhasználó külső szolgáltatók cookie-jait a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatják le. A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK IGÉNYBEVÉTELE

Adatkezelő a megrendelések teljesítése érdekében olyan külső szolgáltatókat is jogosult igénybe venni, mint a WeTransfer, a DropBox, illetve fotóelőhívásra vagy fotókönyvkészítésre szakosodott szolgáltatók, valamint a posta és futárszolgálatok. A külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

SZERZŐI JOGI NYILATKOZAT

A weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Adatkezelő kijelenti, hogy a www.ribaorsifoto.com weboldalon, valamint az egyes aloldalakon, illetve Adatkezelő közösségi oldalain található információk, fotók, szövegek Adatkezelő tulajdonában állnak, azokkal kapcsolatban Adatkezelő minden jogát fenntartja. A www.ribaorsifoto.com weboldalról, illetve Adatkezelő közösségi oldalairól származó információk, fotók, cikkek előzetes írásbeli engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és/vagy ismételt megjelentetése, továbbadása, terjesztése jogellenes. A Felhasználók a weboldal tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után, Adatkezelő kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

FELHASZNÁLÓ JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

A Felhasználó a ribaorsifoto@gmail.com e-mail címre küldött levélben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, jogalapjáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és annak címzettjéről), valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, illetve élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával. Adatkezelő a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Amennyiben a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait, a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségét.

Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a ribaorsifoto@gmail.com e-mail címre küldött levelében. Adatkezelő a leiratkozási kérelem beérkezését követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld. Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a Hírlevél küldésére irányult, Adatkezelő a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban továbbra is jogosult kezelni Felhasználó adatait.

Az Adatkezelő jogellenes adatkezelésével szemben Felhasználó panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 0613911400; fax: 0613911410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: http://www.naih.hu), illetve bírósági eljárást kezdeményezhet. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.